Powerframe Technology

ZNAK POWERFRAME® NA ZEWNĄTRZ.

PRAWDZIWA MOC WEWNĄTRZ.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Niniejsza Witryna (dalej zwana Witryną) publikowana jest przez spółkę Clarios na następujących warunkach korzystania (dalej zwanych Warunkami), w postaci w danym czasie zmienionej przez Clarios. Korzystając z Witryny lub dowolnej udostępnionej za jej pośrednictwem aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki.

ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Witryna zawiera znaki towarowe, znaki usługowe, treści chronione prawem autorskim i inną zawartość (dalej zwaną Zawartością), której właścicielem jest Clarios i inne podmioty. W stosunkach między Użytkownikiem i Clarios spółka jest wyłącznym właścicielem całej zawartości Witryny, w tym wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno pobierać, kopiować ani zapisywać Zawartości lub dowolnej jej części w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wydruku zrzutu pojedynczych ekranów stanowiących część Witryny do celów osobistych lub dokumentacyjnych, pod warunkiem że znajdujące się na drukowanych ekranach logotypy, znaki lub inne oznaczenia pozostaną bez zmian i nie zostaną usunięte z wydruku. Z wyjątkami wyraźnie w niniejszych Warunkach przewidzianymi użytkownikowi nie wolno modyfikować, kopiować, publikować, wyświetlać, przesyłać, adaptować lub w inny sposób wykorzystywać Zawartości bez uprzedniej pisemnej zgody Clarios.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Wszystkie informacje (z wyjątkiem danych osobowych, które podlegają firmowym Zasadom prywatności), w tym dane, tekst, pliki, grafiki i inne materiały, które Użytkownik przesyła do Witryny lub przekazuje Clarios, zwane są dalej Treściami Użytkownika. Przesyłając Treści Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Użytkownik zgadza się przyjąć wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie, dokładność, kompletność, prawo własności i publikację Treści Użytkownika oraz zwalnia Clarios z odpowiedzialności za przesyłanie tychże.

Przesyłając Treści Użytkownika do Clarios lub udostępniając je w inny sposób w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Użytkownik udziela Clarios nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji, z pełnym prawem do udzielania sublicencji, do wykorzystywania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, opracowywania w postaci utworów zależnych, rozpowszechniania i wyświetlania Treści Użytkownika, w całości lub części, a także ich włączania do innych utworów w jakiejkolwiek postaci, na jakimkolwiek nośniku lub jakąkolwiek techniką, a ponadto wyraża zgodę na niewykonywanie autorskich praw osobistych do Treści Użytkownika.

Clarios nie monitoruje, nie przegląda ani nie edytuje Treści Użytkownika zamieszczonych lub udostępnionych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Clarios zastrzega sobie jednak prawo, na podstawie swojej wyłącznej decyzji, do odrzucenia, edycji lub usunięcia w całości lub części Treści Użytkownika, które zdaniem Clarios nie są zgodne z niniejszymi Warunkami, są sprzeczne z prawem bądź z innych przyczyn niepożądane, niewłaściwe lub niedokładne. Clarios nie jest odpowiedzialna za decyzję, brak decyzji lub opóźnienie dotyczące edytowania lub usuwania Treści Użytkownika.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi nie wolno w jakikolwiek sposób przesyłać w Witrynie lub za jej pośrednictwem Treści Użytkownika, które: (i) naruszają prawa zastrzeżone należące do dowolnej osoby lub podmiotu, (ii) są sprzeczne z prawem, szkodliwe, zastraszające, obraźliwe, nękające, oszczercze, obsceniczne, wprowadzające w błąd, oszukańcze, nacechowane seksualnie, nienawistne lub naruszające prywatność innych osób, (iii) stanowią prześladowanie, nękanie, poniżanie lub zastraszanie osoby lub grupy osób z powodu rasy, narodowości, płci, religii, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności, (iv) zawierają niezamówione lub nieupoważnione reklamy, materiały promocyjne, spam, listy łańcuszkowe lub innego rodzaju prośby, (v) zawierają wirusy lub inny kod komputerowy, programy lub pliki, które mogą przerwać, zniszczyć lub ograniczyć funkcjonalność oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego albo podejmować równie destrukcyjne działania.

Użytkownik zgadza się ponadto, że nie będzie: (i) podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszywie twierdzić bądź w inny sposób nieprawdziwie oświadczać, jakoby był powiązany z inną osobą lub podmiotem, (ii) podrabiać Treści Użytkownika lub w inny sposób manipulować nimi w celu ukrycia ich pochodzenia, (iii) manipulować działaniem Witryny, serwerów lub sieci powiązanych z Witryną ani tego działania zakłócać, (iv) dokonywać infiltracji Witryny bądź w inny sposób próbować uzyskać nieupoważniony dostęp do niej albo przełamać jej zabezpieczenia, (v) gromadzić ani przechowywać informacji o Użytkownikach Witryny lub Treściach Użytkownika zamieszczonych przez inne osoby w Witrynie bądź wykorzystywać takich informacji do celów niezgodnych z celem Witryny, lub (vi) naruszać wszystkich stosownych przepisów lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych.

WITRYNY POWIĄZANE

Clarios może udostępniać łącza do Witryn lub aplikacji osób trzecich (dalej zwanych Witrynami powiązanymi). Witryny powiązane niekoniecznie muszą przeglądane, kontrolowane lub badane przez Clarios. Każda Witryna powiązana może posiadać własne warunki korzystania i zasady prywatności, a użytkownik korzystający z Witryny powiązanej musi zapoznać się z takimi warunkami i zasadami oraz ich przestrzegać. Clarios nie odpowiada za treść, dostępność, zasady lub praktyki jakiejkolwiek Witryny powiązanej ani za dodatkowe znajdujące się w niej łącza. Zamieszczenie łącza nie oznacza polecenia Witryny powiązanej ani jakiejkolwiek spółki lub usługi przez Clarios.

ZASADY PRYWATNOŚCI

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami prywatności Clarios, włączonymi do niniejszych Warunków przez odniesienie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

NINIEJSZA WITRYNA OFEROWANA JEST W AKTUALNYM STANIE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI LUB WARUNKU, CZY TO WYRAŹNYCH, CZY DOROZUMIANYCH. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA CLARIOS WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI: (i) GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, STOSOWNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WITRYNY I JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ (ii) WSZYSTKIE GWARANCJE TYTUŁU PRAWNEGO, GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CLARIOS, JEJ CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, PODMIOTY NADRZĘDNE, PODMIOTY POWIĄZANE, NASTĘPCY LUB CESJONARIUSZE NIE ODPOWIADAJĄ W ŻADNYM WYPADKU I WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZA (i) SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, WYPADKOWE, NASTĘPCZE LUB NAWIĄZKI (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY PROGRAMÓW LUB INFORMACJI I TYM PODOBNE) LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z DOSTĘPNOŚCI, WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTYWANIA WITRYNY ALBO POLEGANIA NA NIEJ, NAWET JEŚLI CLARIOS LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i chronić Clarios, jej podmioty powiązane, członków kierownictwa, członków zarządu i pracowników przed wszystkimi roszczeniami, należnościami, kosztami i wydatkami, w tym zasadnymi wynagrodzeniami adwokatów, wynikłymi w jakikolwiek sposób z korzystania z Witryny, naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków, bądź też Treści Użytkownika, które Użytkownik przesyła w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

AGENT DS. PRAW AUTORSKICH

Jeśli Użytkownik uważa, że informacje lub inne materiały wykorzystane w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, prosimy o kontakt z naszym Agentem ds. praw autorskich, PowerFrame@jci.com, pocztą elektroniczną lub w inny sposób na piśmie, z podaniem następujących informacji:

podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa będącego przedmiotem zarzucanego naruszenia;

wskazanie chronionego prawem autorskim utworu będącego przedmiotem zarzucanego naruszenia;

wskazanie lokalizacji w Witrynie, w której znajduje się dany materiał;

adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika;

złożone w dobrej wierze oświadczenie Użytkownika, że wykorzystanie materiału będące przedmiotem sporu nastąpiło bez upoważnienia właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisów ustawy;

oświadczenie Użytkownika, złożone pod groźbą odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu.

PRAWO WŁAŚCIWE/WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Clarios prowadzi i kontroluje Witrynę z biur w Stanach Zjednoczonych. Osoby uzyskujące dostęp do Witryny z terytorium innego kraju dokonują tego z własnej inicjatywy i samodzielnie odpowiadają za przestrzeganie przepisów krajowych. Niniejsze Warunki i korzystanie przez Użytkownika z Witryny podlegają prawu stanu Wisconsin z wyłączeniem norm prawa międzynarodowego prywatnego. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się, że (i) wszystkie roszczenia lub spory skierowane przeciwko Clarios lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika będą rozpatrywane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych mających siedzibę w stanie Wisconsin najbliżej miasta Milwaukee oraz (ii) w związku z jakimkolwiek takim sporem wyłączną właściwość osobową posiadają sądy stanu Michigan.

ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

Clarios może w danym czasie zmienić niniejsze Warunki korzystania na podstawie swojej wyłącznej decyzji i bez faktycznego powiadamiania Użytkownika. Zmiany takie zamieszczone zostaną na tej stronie Witryny. Zachęca się Użytkownika, aby regularnie sprawdzał, czy do Warunków nie zostały wprowadzone zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny po zmianie niniejszych Warunków oznacza zgodę na związanie tymi zmianami.