Powerframe Technology

POWERFRAME® ZVENČÍ.

UVNITŘ SKUTEČNÁ SÍLA.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

PROSÍM POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tuto webovou stránku poskytuje společnost Clarios za těchto podmínek používání, ve znění Clarios (podmínky používání). Pomocí této webové stránky nebo jakékoli aplikace, poskytované prostřednictvím této webové stránky, souhlasíte s těmito podmínkami používání.

OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka obsahuje ochranné známky, servisní známky, materiál podléhající autorským právům a další obsah vlastněný společností Clarios a další (obsah). Ve vztahu mezi vámi a společností Clarios je společnost Clarios jediným vlastníkem veškerého obsahu na webu, včetně všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. Nelze stahovat, kopírovat nebo ukládat veškerý obsah nebo jakékoli jeho části za jakýmkoli účelem, s výjimkou toho, že si můžete vytisknout kopii jednotlivých obrazovek jako součásti webu výhradně pro osobní potřebu nebo záznamů, za předpokladu, že jakákoliv loga, značky nebo jiné legendy, které se objeví na kopírovaných obrazovkách, jsou zachovány a nejsou odstraněny z tištěné kopie. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách použití, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, zobrazovat, přenášet, přizpůsobovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah bez předchozího písemného souhlasu společnosti Clarios.

UŽIVATELSKÝ OBSAH

Veškeré informace (s výjimkou osobních informací, které se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů), včetně dat, textu, souborů, grafiky a jiných materiálů, které odešlete na web nebo poskytnete společnosti Clarios jsou označovány jako uživatelský obsah. Přenesením uživatelského obsahu na nebo prostřednictvím těchto webových stránek souhlasíte, že jste výhradně odpovědní za přenos, přesnost, úplnost, vlastnictví a publikování uživatelského obsahu a že společnost Clarios není odpovědná za přenos uživatelského obsahu.

Přenesením uživatelského obsahu ke společnosti Clarios nebo jakékoli jiné zpřístupnění uživatelského obsahu na webové stránky nebo prostřednictvím webových stránek, udělujete společnosti Clarios bezúplatně, celosvětově, trvalé, neodvolatelné, neexkluzivní a plně sublicencovatelné právo a licenci k užívání, reprodukování, upravování, přizpůsobování, publikování, překládání, vytváření odvozených děl, distribuování a zobrazování uživatelského obsahu, zcela nebo zčásti, a/nebo k začlenění do jiných děl v jakékoliv podobě, médií nebo technologií a souhlasíte s tím, že se vzdáváte jakýchkoli „morálních práv“ v tomto uživatelského obsahu.

Společnost Clarios nesleduje, nekontroluje ani neupravuje uživatelský obsah umístěný nebo zpřístupněný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Společnost Clarios si však vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout, upravit nebo odstranit jakýkoliv uživatelský obsah, zcela nebo zčásti, který dle posouzení společnosti Clarios není v souladu s těmito podmínkami použití, je protiprávní, nebo je jinak nežádoucí, nevhodný nebo nepřesný. Společnost Clarios není zodpovědná za jakékoli rozhodnutí, absenci rozhodnutí nebo zpoždění při úpravách nebo odebrání uživatelského obsahu.

CHOVÁNÍ

Nelze přenášet v žádném případě uživatelský obsah na webové stránky nebo jejich prostřednictvím, který: (i) porušuje jakákoliv majetková práva jakékoli strany nebo osoby; (ii) je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, pomlouvačný, obscénní, klamavý, podvodný, sexuálně grafický, nenávistný nebo narušující soukromí; (iii) vykořisťuje, obtěžuje, snižuje nebo zastrašuje jedince nebo skupinu na základě rasy, etnické příslušnosti, pohlaví, náboženství, sexuální orientace, věku či postižení; (iv) obsahuje nevyžádané nebo nepovolené reklamní, propagační materiály, „spam“, „řetězové dopisy“, nebo jakékoliv jiné formy obtěžování; nebo (v) obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy, které mohou přerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačních zařízení nebo přispět k jiné podobně destruktivní činnost.

Dále souhlasíte, že nebudete: (i) vydávat se za jakoukoliv osobu nebo subjekt nebo nepravdivě nebo jinak zkreslovat své spojení s fyzickou nebo právnickou osobou; (ii) měnit nebo jinak manipulovat s uživatelským obsahem s cílem zakrýt původ uživatelského obsahu; (iii) zasahovat proti nebo narušovat webové stránky nebo servery či sítě připojené k webovým stránkám nebo porušovat jakékoli požadavky či politiky sítí připojených k webovým stránkám; (iv) infiltrovat nebo jinak se snažit získat neoprávněný přístup k webovým stránkám nebo ohrozit integritu webových stránek; (v) shromažďovat nebo ukládat informace o uživatelích webových stránek nebo uživatelském obsahu umístěném ostatními na webové stránky nebo používat tyto informace pro jakékoli účely, které jsou neslučitelné s účelem webu; nebo (vi) porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení.

PROPOJENÉ WEBY

Společnost Clarios může poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo aplikace (odkazované stránky). Odkazované stránky nemusí společnost Clarios nutně revidovat, kontrolovat nebo zkoumat. Každá propojená stránka může mít své vlastní podmínky použití a zásady používání a ochrany osobních údajů, a uživatel musí znát všechny takovéto podmínky a pravidla při používání propojených stránek a postupovat v souladu s nimi. Společnost Clarios není zodpovědná za obsah, dostupnost, pravidla nebo postupy odkazovaných stránek, nebo jakýchkoliv dalších odkazů v nich obsažených. Tyto odkazy neznamenají, že společnost Clarios podporuje propojené zdroje nebo jakoukoliv společnost nebo službu.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Doporučujeme, abyste si přečetli pod odkazem naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek používání.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“ BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. BEZ OMEZENÍ NA VÝŠE UVEDENÉ, SPOLEČNOST CLARIOS VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ: (i) VEŠKERÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI NEBO UŽITEČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU; A (ii) JAKÝCHKOLI ZÁRUK TITULU, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV, ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

OMEZENÍ RUČENÍ

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE SPOLEČNOST CLARIOS, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, NADŘAZENÉ SUBJEKTY, POBOČKY, NÁSTUPCI, NEBO PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, ODPOVĚDNOST VŮČI ŽÁDNÉ STRANĚ (i) ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJENOM TO, ŠKOD ZE ZTRÁTY NA PODNIKATELSKÉM ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO INFORMACÍ, APOD.), NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z DISPONIBILITY, POUŽITÍ, SPOLÉHÁNÍ NA NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT WEBOVÉ STRÁNKY, I KDYŽ SPOLEČNOST CLARIOS, NEBO JEJÍ ZÁSTUPCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD A BEZ OHLEDU NA FORMU OPATŘENÍ.

ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

Používáním webových stránek souhlasíte, že budete chránit, zbavujete odpovědnosti, společnost Clarios, její pobočky, úředníky, ředitele a zaměstnance za veškeré pohledávky, závazky, náklady a výdaje, včetně přiměřených advokátních poplatků, které vzniknou jakýmkoli způsobem v souvislosti s používání webových stránek, jakékoliv porušení těchto podmínek použití vámi, nebo jakýmkoli uživatelským obsahem, který přenesete na webové stránky nebo jejich prostřednictvím.

ZÁSTUPCE PRO AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud se domníváte, že informace nebo jiný materiál byl použit na stránkách způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte prosím našeho zástupce pro autorská práva, PowerFrame@jci.com, a pošlete mu e-mailové nebo jiné písemné oznámení s následujícími informacemi:

elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele výlučného práva, které je údajně porušeno;

identifikace autorsky chráněného díla, kde mělo dojít k porušení;

popis umístění materiálu na webové stránce;

vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

prohlášení o vašem tvrzení v dobré víře, že sporné použití není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

vaše prohlášení, pod trestem za křivé svědectví, že informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněný jednat jménem vlastníka autorských práv.

PLATNÉ ZÁKONY/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto webové stránky řídíme a provozujeme z naší kanceláře ve Spojených státech amerických. Osoby, které přistupují k těmto webovým stránkám z jiných míst, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědné za dodržování místních zákonů. Tyto podmínky použití a vaše užívání webových stránek se řídí zákony státu Wisconsin, s výjimkou konfliktů právních norem. Používáním webových stránek souhlasíte s tím (i), že jakýkoli nárok nebo spor se společností Clarios nebo týkající se jakkoli vašeho používání webových stránek, bude posuzován výhradně státním nebo federálním soudem ve státě Wisconsin; a nejblíže k Milwaukee, Wisconsin; a (ii) k výkonu osobní jurisdikce u soudů státu Michigan, v souvislosti s každým takovým sporem.

ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Společnost Clarios může změnit tyto podmínky používání čas od času na základě vlastního uvážení a bez konkrétního upozornění. Každá změna se objeví na této webové stránce. Doporučujeme pravidelně kontrolovat změny těchto podmínek používání. Používáním webových stránek po jakýchkoli změnách těchto podmínek používání souhlasíte, že jste vázáni těmito změnami.